En aquest article tractem un tema força comú: Què hem de fer quan pensem que hem comprat un vehicle de segona mà en perfectes condicions i, al poc temps, presenta problemes o té defectes que, d’haver-los conegut abans, no l’haguéssim comprat.

Des de gener de 2018, a Catalunya s’ha adoptat la terminologia europea de la no conformitat per regular els vicis ocults o els incompliments contractuals. Existeixen grans diferències entre la normativa específica del Codi Civil de Catalunya i la normativa estatal.

Segons la regulació legal catalana, podrem reclamar al venedor quan el vehicle no sigui conforme al contracte. Es considera que existeix una falta de conformitat quan el vehicle entregat no es correspon amb les característiques establertes prèviament al contracte, no compleixi amb les qualitats descrites pel venedor o no coincideixi amb les propietats que es sobreentenen en un producte similar.

 

Obligacions del venedor:

 

El Codi Civil de Catalunya ha introduït noves obligacions pel venedor (art. 621-9 del CCCat.):

 

– Entregar, en el temps, lloc i forma que determina el contracte, el vehicle, els seus accessoris i els documents relacionats, si existeixen.

– Garantir que el vehicle és conforme al contracte. Aquest concepte substitueix el que es coneix com a vicis ocults, i que encara es manté en la normativa estatal.

– Transmetre la titularitat del vehicle i dels seus accessoris.

A més, el venedor té l’obligació de facilitar la informació rellevant sobre les característiques del vehicle i actuar conforme a la bona fe.

 

Quan serà responsable el venedor per la no conformitat?

 

Els criteris per determinar si el vehicle no és conforme al contracte són:

 

– Si el vehicle no coincideix amb la descripció feta pel venedor i  no té les qualitats presentades al comprador.

– Si no és apte per desenvolupar l’ús habitual al que es destinen els vehicles del mateix tipus.

– Si no és apte per a qualsevol us especial que el venedor hagi manifestat al comprador.

– Si no té les qualitats i prestacions pròpies d’un vehicle del mateix tipus.

 

El venedor no serà responsable d’aquells defectes sobre els que ja va informar al comprador abans de la compravenda, o si el comprador els hagués pogut conèixer per la seva professió o ofici, per exemple, si fos mecànic.

 

Què pot fer el comprador?

 

El comprador disposa de 2 anys des de l’entrega del vehicle per posar de manifest la falta de conformitat, excepte que hagi firmat document on alliberi al venedor de tota responsabilitat sobre possibles defectes ocults que puguin aparèixer amb posterioritat a la venda.

Des del moment en què es posa de manifest la no conformitat (és a dir, es posa de manifest l’existència del que tradicionalment s’ha denominat vicis ocults), el comprador disposa de 3 anys per exercir les accions corresponents.

Per tant, existeix un termini de 2 anys per a detectar l’existència d’algun defecte i comunicar-lo al venedor, i existeix un termini de 3 anys per presentar la demanda.

 

Amb la normativa estatal el termini per reclamar és de 6 mesos des que es realitza la compra del vehicle.

 

En cas de no conformitat, d’acord amb l’art. 621-37 del CCCat., com a compradors podem:

 

– Exigir el compliment d’acord amb el contracte, és a dir, la reparació o substitució del vehicle.

– Suspendre el pagament del preu.

– Resoldre el contracte, amb la devolució de les quantitats pagades.

– Reduir el preu.

– Reclamar indemnització per danys i perjudici.

 

Altres supòsits:

 

Aquest article l’hem redactat en base a la venta de vehicles de segona mà entre particulars, que és el supòsit més habitual, però el que hem explicat també és aplicable a qualsevol compravenda, és a dir, per venda d’habitatges o coses (electrodomèstics, màquines, etc.).

Pel que fa a la compravenda d’habitatges, els supòsits de no conformitat poden ser aquells en els que la finca presenta aluminosi, humitats no visibles, bigues carbonatades o altres patologies estructurals.

 

Si es troba en qualsevol de les situacions plantejades,  el més recomanable és que contacti amb un advocat perquè l’assessori degudament. Si vol comptar amb la meva ajuda, pot contactar amb mi aquí.