① ¿Què és la Responsabilitat Patrimonial?

La responsabilitat patrimonial de les Administracions Públiques (l’Administració General de l’Estat, les Administracions de les Comunitats Autònomes, les Entitats que integren l’Administració Local) consisteix en indemnitzar econòmicament a les persones (físiques o jurídiques) pels danys i perjudicis causats per la seva actuació (ja sigui per accions o omissions).

Por exemple, si com a conseqüència d’una falta de manteniment del paviment dels carrers, esquerdes a les voreres, etc, una persona pateix una caiguda a la via pública, té dret a ser indemnitzada per les lesions produïdes ja que els organismes públics tenen l’obligació de mantenir en bon estat tot l’immobiliari urbà, inclosos els carrers.

 

② Regulació de la Responsabilitat Patrimonial.

La llei regula i estableix els requisits perquè es doni aquesta responsabilitat patrimonial.

L’art. 106.2 de la Constitució Espanyola reconeix el dret dels particulars a ser indemnitzats per qualsevol lesió que pateixin en els seus bens i drets, excepte en els casos de força major, i sempre que la lesió sigui conseqüència del funcionament dels serveis públics.

A més, la responsabilitat administrativa està regulada a la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i a la Llei 40/2015, de 1 de octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.

 

③ Requisits perquè existeixi responsabilitat patrimonial d’una Administració Pública.

Per tal que es generi el deure de l’Administració d’indemnitzar, s’han de donar els següents requisits:

  • El dany ha de ser efectiu, real, no potencial.
  • El dany ha de ser individualitzat (ha de produir-se en una o varies persones determinades) i ha de ser quantificable econòmicament.
  • El resultat del dany o la lesió s’ha de poder imputar a l’Administració Pública, és a dir, l’origen del dany ha de ser l’actuació de la pròpia Administració Pública o d’aquelles terceres persones que actuen en el seu nom.
  • El dany ha de ser antijurídic, és a dir, que la persona perjudicada no tingui l’obligació de suportar-ho. No totes les lesions donen lloc a una indemnització, algunes són justificades per la llei, per exemple, la imposició d’una multa d’acord amb les normes de tràfic.
  • Ha d’existir una relació de causalitat entre el funcionament normal o anormal de l’Administració i el dany o perjudici ocasionat. El dany o la lesió ha de ser conseqüència dels serveis públics. Hi ha d’haver una relació de causa-efecte entre el funcionament del servei i la lesió produïda, i que aquesta no sigui com a conseqüència d’un cas de força major (per exemple, fenòmens meteorològics), de l’actuació d’un tercer o de la conducta del propi perjudicat.

 

④ ¿Com es reclama la indemnització?

La reclamació de indemnització s’inicia per la via administrativa mitjançant una sol·licitud del perjudicat, a través d’un escrit, dirigit a l’Administració que ha causat el dany. En aquest escrit s’ha d’exposar la identificació de la persona perjudicada, la lesió produïda, la relació de causalitat entre el dany i el funcionament del servei públic, l’avaluació del dany i la seva quantificació.

L’Administració disposa d’un termini màxim de 6 mesos per resoldre. Si no s’ha dictat resolució en aquest termini, s’ha d’entendre que s’ha desestimat la reclamació.

Si l’Administració Pública resol desfavorablement la sol·licitud d’ indemnització o no es pronuncia en el termini de 6 mesos, es posa fi a la via administrativa i el perjudicat té dret a acudir a la via judicial contenciosa administrativa per sol·licitar que li sigui reconeguda la indemnització econòmica.

 

⑤ Termini per sol·licitar la reclamació.

El termini per interposar la reclamació és d’un any des que es produeix el dany. Transcorregut aquest termini, l’acció prescriu i no es podrà reclamar.

En el cas dels danys de caràcter físic o psíquic, el termini es comença a computar des de la curació o la determinació de l’abast de les seqüeles.

 

Si necessita interposar una reclamació o demanda es pot posar en contacte amb nosaltres y l’orientarem en el seu cas particular.