• Obligaciones i contractes: arrendaments, compravendes, permutes, reclamació de quantitats. Impostos meritat pels contractes

 

  • Successions: herències, testaments, pactes successoris, execució d’últimes voluntats, entrega de llegats i legítimes. Impostos meritats per les successions

 

  • Responsabilitat civil contractual i extracontractual: reclamació de danys i perjudicis, reclamació de lesions, lucre cessant, danys sobrevinguts, pòlisses d’assegurances

 

  • Propietat horitzontal: conflictes veïnals, impugnació acords de la comunitat de propietaris, reclamació de quantitats

 

  • Protecció del dret de propietat: propietats, usdefruits, servituds, interdictes, divisions de cosa comuna

 

Demana una Consulta
  • Matrimonial: Separacions i divorcis de mutu acord i contenciosos, acords prematrimonials, nul·litats matrimonials, reclamació de pensions compensatòries i de qualsevol altre tipus, parelles de fet, assessorament fiscal en cas de ruptura matrimonial i liquidació de règim econòmic.

 

  • Procediments de filiació: Determinació o impugnació de la paternitat o maternitat i adopcions.

 

  • Mesures paternofilials: Guardes i custòdies, pensions d’aliments i règims de visites.

 

  • Execucions de sentència per incompliment.

 

  • Incapacitacions. Tuteles, curateles i autorització de venda de béns d’incapaços.

 

Demana una Consulta
  • Assistència al detingut o investigat: declaracions a la comissaria de policia i/o jutjat

 

  • Acusació particular: denuncies i querelles

 

  • Tramitació d’expedients judicials: defensa penal en tot tipus de delictes

 

  • Violència domèstica: assistència a la víctima, maltractaments en l’àmbit familiar, ordres d’allunyament, incompliment de condemnes

 

  • Procediment Judicial davant la Jurisdicció de Menors

 

  • Cancel·lació d’antecedents penals i policials

 

Demana una Consulta

La mediació és un procediment alternatiu de resolució de conflictes que està regulat a la Llei 5/2012, de 6 de juliol, de mediació en assumptes civils i mercantils. Catalunya ha regulat la mediació en la Llei 15/2009, de 22 de juliol, de mediació en l’àmbit privat.

La mediació suposa un instrument de resolució de conflictes en el que les parts són les que decideixen com gestionen els seus conflictes amb l’ajuda d’un tercer (mediador), i de forma equitativa, evitant arribar als tribunals.

Demana una Consulta

El Dret és molt ampli, per això no podem contemplar tots els supòsits en la nostra web.

En el cas que no sàpiga a quina categoria pertany la seva problemàtica, no dubti en contactar i l’informarem si oferim els serveis que necessita.

Demana una Consulta

Què li podem oferir? Som especialistes en Dret Matrimonial i de Família. El despatx treballa també en l’àmbit del Dret Civil i Penal.

Oferim un servei de qualitat i assessorament jurídic adaptat a cada cas i a cada client.

Així mateix, creiem que en ocasions és possible solucionar un conflicte sense passar pels tribunals, confiem en el diàleg i en la mediació per arribar a acords beneficiosos pels clients.

Rebrà del nostre despatx un contacte continuat que el mantindrà informat de tot el seu procés. Sabem com ajudar-lo.