DIFERÈNCIES ENTRE L’HERÈNCIA I EL LLEGAT

By |2021-08-11T15:34:12+00:00agost 11, 2021|Actualitat Jurídica|

En primer lloc, veurem la definició de cada figura:

 

HERÈNCIA: És una successió universal, és a dir, amb l’herència s’accedeix a tot el patrimoni del difunt. L’hereu succeeix al difunt tant en la titularitat dels seus bens i drets, com en els deutes i obligacions.

 

LLEGAT: És una successió particular, és a dir, el difunt deixa un bé o un dret concret a una o varies persones concretes (un pis, un cotxe, una joia, etc.)

Si bé el difunt pot llegar els seus béns lliurement, existeixen alguns límits: els llegats han de respectar el límit de la llegítima, no poden perjudicar els drets dels legitimaris. Tractarem sobre la legítima en un altre article.

Les persones que reben un llegat s’anomenen legataris.

 

A continuació veurem les principals diferències entre l’herència i el llegat:

 

❶ En una herència, els hereus són successors universals del causant, és a dir, succeeixen al difunt en tots els seus bens i deutes, mentre que en un llegat el legatari és un successor a títol particular, únicament rep bens concrets.

 

❷ Els hereus responen dels deutes i les obligacions del difunt amb els bens de l’herència, i en cas de no acceptar l’herència a benefici d’inventari, amb el seu patrimoni particular.

És a dir, els hereus poden alliberar-se dels deutes amb l’acceptació de l’herència a benefici d’inventari. D’aquesta manera, es liquiden primerament els deutes i després es reparteixen els bens, sense que l’hereu comprometi el seu patrimoni particular.

Els legataris, en canvi, no responen dels deutes de l’herència, tret en els casos en els que se’ls atribueixi una obligació concreta (per exemple, si s’entrega com a llegat un pis afectat amb una càrrega hipotecaria, el legatari respondrà d’aquesta càrrega concreta).

 

❸ Els hereus poden ser designats pel propi difunt mitjançant les seves últimes voluntats (successió testada, quan hi ha testament), i en cas de no existir testament, poden ser designats per la llei (successió intestada, quan la persona mor sense haver atorgat testament i és la llei qui determina els hereus).

En canvi, els llegats només es poden fer per expressa voluntat del difunt mitjançant testament. No hi ha llegats en la successió intestada.

És a dir, l’hereu és cridat a heretar per voluntat de la persona difunta o per llei, mentre que el legatari només pot ser cridat per voluntat de la persona difunta, per testament.

 

❹ Els hereus han d’acceptar l’herència per adquirir els bens hereditaris, i són els encarregats d’entregar els bens llegats als legataris, excepte que el difunt indiqui en el testament que el legatari pot adquirir el llegat per si mateix.

En canvi, els legataris adquireixen els bens llegats sense necessitat d’acceptar-lo prèviament.

 

❺ L’hereu no pot renunciar parcialment a una herència, és a dir, o renuncia a accepta l’herència en la seva totalitat.

En canvi, un legatari pot escollir quins bens accepta i quins no.

 

Si necessita més informació sobre les herències i els llegat, no dubti en contactar amb mi aquí.