PENSIÓ DE VIUDETAT EN CAS DE SEPARACIÓ O DIVORCI

By |2022-03-19T10:47:54+00:00març 19, 2022|Actualitat Jurídica|

El dret a la pensió de viudetat no s’extingeix amb la separació o el divorci. Si es compleixen determinats requisits, els ex cònjuges poden ser també beneficiaris de la pensió de viudetat.

 

Requisits que ha de complir la persona difunta:

  • La persona difunta havia d’estar afiliada a la Seguretat Social i acreditar que ha cotitzat.
  • En cas d’haver mort per malaltia, ha d’acreditar 500 dies cotitzats durant els 5 anys anteriors a la defunció.
  • En el cas que la mort sigui per un accident, no serà necessari un període de cotització.
  • En el cas que el mort no estigues en situació d’alta o assimilada a la Seguretat Social, haurà d’acreditar com a mínim 15 anys cotitzats.

 

Requisits que ha de complir l’ex cònjuge que opti a cobrar una pensió de viudetat:

  • Que la defunció es produeixi al menys amb dos anys de diferència respecte al matrimoni o que es puguin acreditar més de dos anys de convivència.
  • Que no s’hagi tornat a casar o tenir parella de fet.
  • Que tingui reconegut al seu favor el dret a una pensió compensatòria, que queda extingida amb la mort.

Si la pensió compensatòria era inferior a la de la viudetat que li correspon al supervivent, es redueix la pensió de viudetat.

Si l’ex cònjuge va rebre la pensió compensatòria en un únic pagament, no tindrà dret a pensió de viudetat.

 

Es pot optar a la pensió de viudetat si no es té reconeguda una pensió compensatòria?

En el caso que la persona supervivent no tingui reconeguda una pensió compensatòria, podrà rebre la pensió de viudetat si acredita que era víctima de violència de gènere en el moment de la separació o el divorci.

Es pot demostrar amb una sentència ferma, amb una ordre de protecció dictada al seu favor o amb un informe del Ministeri Fiscal que indiqui l’existència d’indicis de violència de gènere.

 

Què passa si hi ha més d’un beneficiari de la pensió de viudetat?

Si la persona difunta ha tingut varis matrimonis o parelles de fet, poden ser beneficiaris de la pensió de viudetat:

  • El cònjuge o parella de fet en el moment de la mort.
  • El cònjuge o ex parella de fet dels que el difunt s’hagués separat o divorciat, sempre i quan compleixi amb algun dels requisits que s’han mencionat anteriorment.

En el cas que existeixin varis beneficiaris de la pensió de viudetat no es genera una pensió per a cada un, sinó que la pensió a percebre es reparteix en funció del temps que hagin durat els seus matrimonis o el seu temps de convivència. En tot cas, es garantirà el 40% a favor del cònjuge o parella de fet en el moment de la mort del causant.

 

Si creu que es pot trobar en alguna d’aquestes situacions i no té reconeguda la pensió de viudetat, no dubti en contactar amb el nostre despatx i estarem encantats d’atendre’l i defensar els seus interessos.