SÓC RESPONSABLE DE LES LESIONS I DANYS PROVOCATS PER LA MEVA MASCOTA? RESPONSABILITAT CIVIL DELS PROPIETARIS

By |2021-12-04T12:38:22+00:00desembre 4, 2021|Actualitat Jurídica|

La tinença d’animals a casa, ja siguin animals de companyia o gossos potencialment perillosos, impliquen una gran responsabilitat per part del propietari.

En aquest article exposarem els aspectes bàsics de la responsabilitat civil dels propietaris derivada dels actes comesos per gossos, o en general, per altres animals. Què passa si el teu gos provoca un accident, causa lesions o destrosses?

La responsabilitat civil dels propietaris d’animals queda recollida a Espanya a l’art. 1.905 del Codi Civil:

“El posseïdor d’un animal, o qui se’n serveix, és responsable dels perjudicis que causi, encara que se li escapi o extraviï. Només cessa aquesta responsabilitat en cas que el dany provingui de força major o de culpa del qui l’hagi sofert.”

 En el mateix sentit, a Catalunya, l’art. 12 del Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei de Protecció dels Animals de Catalunya estableix el següent:

“La persona posseïdora d’un animal, sens perjudici de la responsabilitat subsidiària de la persona propietària, és responsable dels danys, els perjudicis i les molèsties que ocasioni a les persones, a altres animals, a les coses, a les vies i espais públics i al medi natural en general, d’acord amb el que estableix la legislació civil aplicable.”

 Tal i com assenyalen el Codi Civil i el Decret Legislatiu, que parlen d’animals en general (gos, gat, cavall, etc.), no cal ser el propietari, és suficient amb ser el posseïdor de l’animal per respondre pel que hagi fet. El propietari o posseïdor de qualsevol animal domèstic respon civilment dels danys i perjudicis que aquest hagi provocat, ja sigui per lesions ocasionades o per danys materials.  Aquesta responsabilitat té els seus efectes fins i tot si l’animal s’hagués escapat o estigués extraviat, amb algunes excepcions recollides per la llei.

La responsabilitat només s’evitarà en cas de força major o culpa de qui pateixi l’atac de l’animal. Per exemple, el propietari no seria responsable si l’animal s’escapa perquè s’ha produït una catàstrofe (terratrèmol, incendi, etc.) o si la culpa del dany causat és de la víctima com a conseqüència de qualsevol tipus d’incitació, provocació o agressió a l’animal.

Correspon al propietari o posseïdor de l’animal demostrar la culpa de la víctima. De no acreditar-se, no es podrà aplicar aquesta exclusió de responsabilitat.

 

A continuació, ens centrarem en els supòsits més típics de responsabilitat:

  • Lesions produïdes per creuaments d’animals a la via pública que causen accidents de tràfic.

En ocasions els gossos, i els animals en general, poden provocar accidents de tràfic al irrompre en una via pública.

En aquests casos, la víctima podrà reclamar al propietari o posseïdor de l’animal les indemnitzacions per les lesions, seqüeles, etc. I els danys del vehicle implicat en l’accident.

  • Lesions produïdes per mossegades de gossos en front a persones o en front a altres animals.

En aquests casos, la víctima podrà reclamar al propietari o posseïdor de l’animal una indemnització per les lesions patides, els dies de baixa, les seqüeles, les despeses mèdiques derivades de l’atac (medicaments, despeses per dany psicològic, veterinari, etc.)

 

En cas de tenir algun dubte o haver patit algun accident derivat d’un atac de gos, o la seva mascota ha agredit a un altre animal, o a alguna persona, o ha causat danys materials, contacti aquí i obtindrà l’ajuda que necessita.